Điều khoản và điều kiện

Thông tin được bảo vệ
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN CHO TH AGA THUẬN TRỰC TUYẾN AboveTraining Inc
Trang web này(www.statefoodsafety.com)được cung cấp bởi AboveTraining Inc. và các chi nhánh và công ty con của mình (gọi chung là "AboveTraining Inc." "của chúng tôi" và "chúng tôi") với mục đích cung cấp đào tạo và / hoặc thông tin ("Dịch vụ") cho bạn. Bằng cách sử dụng hoặc mua hàng trên Trang web AboveTraining Inc., bạn, người mua, ("bạn") đồng ý với các điều khoản và điều kiện được liệt kê trong Thỏa thuận này (các Điều khoản và Điều kiện). Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào. Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt hoặc quan tâm, xin vui lòng liên hệ với bộ phận quan hệ khách hàng của chúng tôi.
Bảo vệ sở hữu trí tuệ
Trang web AboveTraining.com ™, các trang web liên kết và các dịch vụ thông tin liên quan bao gồm tài liệu độc quyền và quyền sở hữu trí tuệ của AboveTraining Inc. được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại và các luật khác bảo vệ quyền sở hữu ("Quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi"). Nội dung, nội dung và thông tin có trong trang web, bao gồm tất cả nội dung, tài liệu và tài liệu âm thanh, video, streaming, kỹ thuật số và các tài liệu khác ("Nội dung") được bảo vệ bản quyền và được bảo vệ bởi luật bản quyền trên toàn thế giới và các điều khoản của hiệp định, không được sao chép, sao chép, chỉnh sửa, xuất bản, tải lên, đăng, truyền tải, hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Trừ khi được cung cấp rõ ràng trong tài liệu này, AboveTraining Inc không cấp bất kỳ quyền rõ ràng hay ngụ ý nào cho bạn hoặc bất kỳ người nào trong bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ của chúng tôi, chi tiết về các thành viên hoặc thông tin bí mật thương mại. AboveTraining Inc. là chủ sở hữu, người sử dụng được ủy quyền hoặc người được cấp phép của tất cả các Quyền Sở hữu Trí tuệ của chúng tôi trong Website, bao gồm nhưng không hạn chế, bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, thiết kế đã đăng ký, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, phần mềm, mã nguồn, biểu tượng, biểu tượng hoặc bất kỳ quyền nào tồn tại ở Hoa Kỳ hoặc những nơi khác được cung cấp trong hay khác về Nội dung của Website, bao gồm các định dạng, giao diện, lập trình, cung cấp dịch vụ cho khách hàng khác, phần mềm hoặc bất kỳ ứng dụng nào bất kỳ những điều đã nói ở trên và bất kỳ sửa đổi, cải tiến, phát triển và cải tiến nào của nó.
Sử dụng nội dung của AboveTraining Inc.
Dịch vụ hiện có trên cơ sở đăng ký 12 tháng. Trong thời gian đăng ký, Hợp đồng này giữa AboveTraining Inc. và bạn cho phép bạn có quyền truy cập riêng vào Dịch vụ. Truy cập vào bất kỳ Dịch vụ nào vượt quá thời gian thuê bao, mà không có sự cho phép rõ ràng của AboveTraining Inc. bị cấm. Không được phép sử dụng bất kỳ cách nào ngăn cản quá trình đăng ký thông thường, trừ khi có được sự cho phép bằng văn bản từ AboveTraining Inc. Bạn có thể sử dụng Dịch vụ cho các mục đích nội bộ địa phương để đào tạo nhân viên của mình và nếu không thì cải tiến các chương trình sức khỏe và an toàn của công ty bạn. Việc sử dụng Dịch vụ để tạo ra vật liệu hoặc tài liệu phái sinh để bán hoặc phân phối bên ngoài đều bị cấm. Bạn không được sửa đổi, sửa đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ Nội dung nào hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung nào để cung cấp hoặc cung cấp đào tạo hoặc bất kỳ hàng hoá hoặc dịch vụ nào khác cho người khác.
Đăng ký, Mật khẩu và Trách nhiệm
Mỗi người dùng được cung cấp User name và Password duy nhất để sử dụng độc quyền bởi thành viên đó. Mật khẩu và Tên người dùng có thể không được chia sẻ với hoặc cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân khác. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ công cụ hoặc dữ liệu khác cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nội dung. Nếu bạn đang chia sẻ tên người dùng, mật khẩu, v.v ... với những người khác cho mục đích chia sẻ xem, bạn cũng chịu trách nhiệm cho tất cả người dùng về những thông tin như vậy, cho dù bạn thực sự hoặc được ủy quyền một cách rõ ràng.
Không tiết lộ cho bên thứ ba
AboveTraining Inc. sẽ không tiết lộ thông tin người dùng, bao gồm thông tin liên lạc, cho bên thứ ba.
Giảm giá
Có sẵn thành viên công ty được giảm giá. Xin vui lòng e-mail sales@abovetraining.comc hoặc gọi số (801) 494-1745 để biết thông tin hoặc để thiết lập tài khoản công ty của bạn.
Sử dụng thẻ thanh toán
Nếu bạn mua hàng trên trang web, bạn bảo đảm với chúng tôi rằng bạn được ủy quyền hợp pháp để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác cho giao dịch được đề xuất và bạn đã hiểu đầy đủ Thỏa thuận này. AboveTraining Inc. không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do bạn sử dụng thẻ tín dụng trên trang web.
Xác nhận E-mail
Nếu bạn kết thúc thành công mua hàng trực tuyến, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một e-mail xác nhận bao gồm các chi tiết đầy đủ về việc mua hàng cụ thể của bạn. E-mail sẽ được coi là đã được chúng tôi gửi đi khi họ rời khỏi hệ thống thông tin của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn không nhận được e-mail xác nhận trong vòng 24 giờ sau khi hoàn thành giao dịch trực tuyến, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ support@abovetraining.com hoặc gọi số (801) 494-1745.
Chính sách Hoàn tiền
Theo quyết định của mình, AboveTraining Inc. hoặc bất kỳ bộ phận hoặc chi nhánh nào của nó, bao gồm nhưng không giới hạn, TrainingHarbor.com, CourtestyTraining Inc., StateFoodSafety, ContractorHarbor.com, cho phép trả lại bất kỳ sản phẩm nào được mua qua cửa hàng trực tuyến, hoặc thực hiện qua điện thoại, giả định khóa học chưa được hoàn thành, chứng chỉ chưa được cấp và các báo cáo chưa được phân phối cho các bên cần thiết.
Tất cả các yêu cầu hoàn lại tiền tùy thuộc vào quyết định của AboveTraining Inc. Bất kỳ khoản tiền hoàn lại nào được AboveTraining Inc. chấp thuận có thể mất đến 72 giờ để phản ánh các bản sao kê ngân hàng của khách hàng.
Thời hạn và Chấm dứt
Chúng tôi có thể thay đổi hoặc chấm dứt các dịch vụ của chúng tôi hoặc các thành viên trực tuyến của bạn với chúng tôi, có hoặc không có thông báo, không có trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác. Bạn hiểu và đồng ý rằng các dịch vụ trực tuyến của AboveTraining Inc. được cung cấp "như hiện tại". AboveTraining Inc. không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, sai sót, phân phối sai hoặc không lưu trữ bất kỳ thông tin liên lạc hoặc cài đặt nào của người dùng.
Giới hạn Trách nhiệm, Bồi thường, Chuyển nhượng
AboveTraining Inc. và các công ty con và các tổ chức khác sở hữu không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc phạt nào do (1) việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các dịch vụ trực tuyến AboveTraining Inc.; 2) bất kỳ hàng hoá hoặc dịch vụ nào mua hoặc thu được hoặc các thông báo nhận được hoặc các giao dịch được thực hiện thông qua các dịch vụ trực tuyến của AboveTraining Inc., hoặc (3) sự mất mát, truy cập trái phép hoặc thay đổi truyền hoặc dữ liệu của người dùng hoặc chi phí mua sắm thay thế hàng hoá và dịch vụ, tất cả những điều nói trên bao gồm nhưng không giới hạn đối với thiệt hại, thiệt hại về mất mát lợi nhuận, sử dụng, dữ liệu hoặc các tài sản vô hình khác, ngay cả khi AboveTraining Inc. đã được thông báo về khả năng gây ra thiệt hại đó. Bất kể bất cứ điều gì khác trái với điều này, trách nhiệm pháp lý của AboveTraining Inc. vì bất kỳ nguyên nhân hoặc lý do nào sẽ không vượt quá số tiền mà bạn trả cho dịch vụ được cung cấp cho bạn bởi AboveTraining Inc. trên Website. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Công ty AboveTraining, các chi nhánh, viên chức, giám đốc, nhân viên, nhà tư vấn và đại lý của AboveTraining bất hợp pháp từ bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại và chi phí của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các luật sư, lệ phí) phát sinh từ việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, vi phạm Điều khoản và Điều kiện hoặc vi phạm của bạn, hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào của bất kỳ người sử dụng nào khác trong tài khoản của bạn, về bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Thỏa thuận này có thể được giao cho người khác bởi AboveTraining Inc. và Điều khoản và Điều kiện sẽ đảm bảo cho lợi ích của những người kế nhiệm, người được chỉ định và người được cấp phép trên AboveTraining Inc. Thỏa thuận này là cá nhân với bạn và không được gán cho bất cứ ai.
Không có Bảo hành, Khước từ trách nhiệm pháp lý
Các tài liệu trong Website này không phải là tư vấn pháp lý, kinh doanh, hoặc quản lý rủi ro cho bất kỳ bên nào, và không có cách nào đại diện cho những lời khuyên về các hành động cụ thể của bất kỳ bên nào. AboveTraining Inc đã không xác nhận hoặc xác minh tính chính xác hoặc chính xác của các tài liệu này hoặc bất kỳ thông tin nào mà chúng có thể dựa và không có tuyên bố hoặc bảo hành về nội dung của tài liệu này hoặc tính chính xác của nó, hoặc sự phù hợp hoặc tính phù hợp của nó đối với bất kỳ người đọc cụ thể, tình huống hoặc thực tiễn, hoặc để phù hợp với luật pháp hoặc quy định hiện hành. Người sử dụng nên tiến hành hoặc dựa vào các cuộc điều tra của mình trước khi hành động hoặc bằng cách khác sử dụng các tài liệu đó.
Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được, điều đó sẽ không làm cho tất cả các Điều khoản không thể thi hành hoặc không hợp lệ mà là các Điều khoản sẽ được đọc và hiểu như thể là điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành được. Bất kỳ hành động nào của bạn liên quan đến Các Điều khoản và Điều kiện này phải được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền tại Provo, Utah trong vòng một năm sau khi xảy ra hành động hoặc nguyên nhân đó sẽ bị cấm, không hợp lệ và không có hiệu lực.
Các khóa học đào tạo tương đương
Các khoá đào tạo có thể so sánh bao gồm, nhưng không giới hạn, các khóa học huấn luyện an toàn về thực phẩm / rượu mạnh đáp ứng các tiêu chuẩn ngành, quy định và tiêu chuẩn khu vực. Các tiêu chuẩn này bao gồm độ dài khóa học thích hợp, yêu cầu phê duyệt / công nhận (quy định, chính phủ, doanh nghiệp, ngành), cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học, tài liệu về các yếu tố thiết yếu của an toàn thực phẩm / rượu ), vv AboveTraining Inc. có quyền xác định liệu một khóa đào tạo an toàn thực phẩm / rượu có đủ tiêu chuẩn để trở thành một khóa học tương tự hay không.
Luật và Thẩm quyền pháp lý, Toàn bộ Thoả thuận
Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được quản lý và giải thích theo luật của Tiểu bang Utah, không có hiệu lực đối với các quy định xung đột pháp luật hoặc quốc gia hoặc quốc gia cư trú thực tế của bạn. Nếu vì một lý do nào đó, một tòa án có thẩm quyền xét thấy bất kỳ điều khoản hoặc một phần nào của Điều khoản và Điều kiện không thể thi hành, phần còn lại của Điều khoản và Điều kiện sẽ tiếp tục có hiệu lực.
Các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến chủ đề của Hợp đồng này và thay thế cho tất cả các thỏa thuận hoặc thoả thuận trước đây hoặc hiện tại, bằng văn bản hoặc bằng miệng, liên quan đến chủ đề đó. Bất kỳ việc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản và Điều kiện sẽ chỉ có hiệu lực nếu bằng văn bản và được ký bởi AboveTraining Inc.
Thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện
AboveTraining Inc. có thể, theo ý của mình, thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này (bao gồm những điều liên quan đến việc bạn sử dụng trang web và / hoặc nội dung AboveTraining Inc.) ("Thay đổi"). AboveTraining Inc. sẽ thông báo cho bạn về các Thay đổi (1) bằng e-mail hoặc (2) bằng cách xuất bản Điều khoản và Điều kiện đã sửa đổi với những Thay đổi này trong đó. Nếu bạn sử dụng trang web sau khi AboveTraining Inc. thông báo cho bạn về Thay đổi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những Thay đổi đó. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi những Thay đổi này, bạn không được sử dụng trang web này sau khi bạn đã được thông báo về các Thay đổi.
Khác
Các tiêu đề trong các Điều khoản này chỉ nhằm mục đích tiện lợi và không có ý nghĩa hoặc hiệu lực pháp lý. Nếu bạn biết về bất kỳ vi phạm nào đối với Các Điều khoản và Điều kiện này, hãy báo cáo cho AboveTraining Inc.