Chính sách bảo mật

Thông tin được bảo vệ
Chính sách bảo mật
StateFoodSafety không thuê, bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, email hoặc bất kỳ thông tin nào khác) về bạn với những người khác hoặc các công ty không liên quan ngoại trừ việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu.
Bất kỳ thông tin nào thu thập trực tuyến hoặc qua điện thoại sẽ chỉ được sử dụng để liên hệ với bạn về các sản phẩm và dịch vụ có liên quan của AboveTraining Inc.
StateFoodSafety hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân về bạn cho nhân viên hợp lý cần phải tiếp xúc với thông tin đó để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn hoặc để thực hiện công việc của họ.
StateFoodSafety có các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của chúng tôi liên hệ với chúng tôibộ phận dịch vụ khách hàng.