Đào tạo Giàu Thực phẩm

Nếu bạn làm việc trong ngành công nghiệp dịch vụ ăn uống và cần huấn luyện chất gây dị ứng thực phẩm, bạn đã đến đúng nơi!
Đào tạo này đáp ứng các yêu cầu của địa phương và có sẵn để bạn hoàn thành trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của mình.
Chọn vị trí làm việc của bạn bên dưới để bắt đầu.