Chính sách Hoàn tiền

Điều khoản và điều kiện
Chính sách Hoàn tiền
Trang web này được cung cấp bởi AboveTraining, Inc. và các chi nhánh và công ty con của nó (gọi chung là "AboveTraining, Inc." và "my"). Bằng cách sử dụng hoặc mua hàng trên trang web AboveTraining, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được liệt kê trong tài liệu này (Các Điều Khoản và Điều Kiện). Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào. Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt hoặc lo ngại, vui lòng liên hệ với Phòng Quan hệ khách hàng .
Sử dụng thẻ thanh toán
Nếu bạn thực hiện mua hàng trên trang web, bạn bảo đảm với chúng tôi rằng bạn được ủy quyền hợp pháp để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác cho giao dịch được đề xuất và bạn đã hiểu đầy đủ thỏa thuận này. AboveTraining, Inc. không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do bạn sử dụng thẻ tín dụng trên trang web.
Chính sách Hoàn tiền
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, và theo quyết định của mình, AboveTraining, Inc., hoặc bất kỳ bộ phận hoặc công ty con của nó, (bao gồm, nhưng không giới hạn: TrainingHarbor.com, CourtestyTraining, Inc., StateFoodSafety.com và ContractorHarbor.com) cho phép trả lại bất kỳ sản phẩm nào được mua qua cửa hàng trực tuyến hoặc qua điện thoại, miễn là khóa học chưa được hoàn thành, chứng chỉ chưa được phát hành và các báo cáo chưa được phân phối cho các bên cần thiết.
Tất cả các yêu cầu hoàn lại tiền đều theo ý của AboveTraining, Inc. Mọi khoản tiền hoàn lại được chấp thuận bởi AboveTraining, Inc. có thể mất tối đa 72 giờ làm việc để phản ánh các bản sao kê ngân hàng của khách hàng.